Skip to main content
Property construction & Sale

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα

Φορέας επένδυσης: NOVALIS TERRA
Ίδρυση: 14/11/2007
Μέγεθος επιχείρησης: Μικρή
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 92.200,85 €
Δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση): 46.100,43 €


Δραστηριότητα επιχείρησης: 
Ο φορέας του παρόντος επενδυτικού σχεδίου συστάθηκε το 2007 ως Ανώνυμη Εταιρεία. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας σκοποί της είναι:

 1. Η ανέγερση οικοδομών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ή με την μέθοδο της αντιπαροχής, προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση και η συμμετοχή γενικά σε οικοδομικές ή άλλες τεχνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
 2. Η εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα επί ακινήτου περιουσίας, ήτοι (ενδεικτικά) η αγορά και μεταπώληση ακινήτων, η κατασκευή, ανακατασκευή. ανακαίνιση, αναπαλαίωση, και συντήρηση ακινήτων, η εκμετάλλευση (εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση κλπ) και η διαχείριση για λογαριασμό τρίτων ιδιοκτητών, πάσης φύσεως ακινήτων.
 3. Η επ’ αμοιβή διαμεσολάβηση σε αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων, η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών για ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών κτηματομεσιτικών εταιριών, οι μεσιτείες αστικών συμβάσεων κατά την έννοια του νόμου, η μεσολάβηση για την σύναψη στεγαστικών δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing, sale & lease back), χρόνομεριστικής μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων και η υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων δανείων ή συμβάσεων από ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες, αναφορικά με ακίνητη περιουσία καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση συναφών με το αντικείμενο αυτό ελληνικών ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών επί ακινήτου περιουσίας
 4. Η εκμετάλλευση κάμπινγκ, ξενοδοχείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, μπαγκαλόους, παιδικών και αθλητικών κατασκηνώσεων, οικοτροφείων ηλικιωμένων ατόμων, ή ατόμων με ειδικές ανάγκες, ως και κάθε άλλου είδους καταλύματος, σε ιδιόκτητες ή σε μισθωμένες εγκαταστάσεις
 5. Η εν γένει δραστηριοποίηση στον τουριστικό, αγροτουριστικό, επισιτιστικό τομέα και στον τομέα διασκέδασης με οποιονδήποτε τρόπο, η οργάνωση ταξιδίων ?εκδρομών, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής, η οργάνωση αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κλπ., ως και η ανάληψη της διοίκησης (management) ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων τρίτων. 

Επενδυτικό σχέδιο:
Το παρόν επενδυτικό σχέδιο, που εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης περιλαμβάνει τις εξής δαπάνες:

 1. Κτιριακές Εργασίες και πιο συγκεκριμένα ανακαίνιση του χώρου λειτουργίας των γραφείων της εταιρείας
 2. Αγορά εξοπλισμού ( εξοπλισμός πληροφορικής, έπιπλα, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τηλεφωνικό κέντρο, φωτιστικά, κλιματιστικά, εργαλεία, υποβρύχιες αντλίες)
 3. Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού
 4. Αναβάθμιση ιστοσελίδας
 5. Ενέργειες Web Marketing
 6. Σχεδιασμός εντύπων
 7. Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρική ταυτότητα
 8. Παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου
 9. Μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας

Η επένδυση αφορά εκσυγχρονισμό της εταιρείας. Η απόφαση και ο σχεδιασμός για την υλοποίηση της παρούσας επένδυσης πραγματοποιήθηκαν κατόπιν μιας σειράς ερευνών, καταγραφής και υπολογισμού όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης . Με την επισκοπούσα επένδυση η επιχείρηση θα ανακαινίσει πλήρως τα γραφεία της ενώ θα προμηθευτεί και εξοπλισμό αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των κατασκευαστικών έργων που αναλαμβάνει. Στόχος είναι η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, ως βασική επιλογή για την παραγωγική αναβάθμιση της επιχείρησης προς αγαθά υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, η μείωση του κόστους παραγωγής καθώς και η αύξηση των πωλήσεων μέσα από τις ενέργειες marketing που συμπεριλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο.

Golden Visa Programme

JOIN GOLDEN VISA PROGRAMME

Nowadays, Greece presents unique investment opportunities through business development models that promote its competitive advantages and investment potential in various sectors of production.

Find Out More